افسران جنگ سایبری **بسم الله الرحمن الرحیم هر گونه برداشت مطلب از وبلاگ افسران جنگ سایبری بدون ذکر منبع مورد قبول سایبری نویسان این وبلاگ نمی باشد.البته اگر این برداشت مطلب در جهت پیشبرد و تبلیغ دین اسلام باشد اشکالی ندارد** http://amir-rn.mihanblog.com 2018-12-11T09:20:37+01:00 text/html 2016-04-25T12:30:08+01:00 amir-rn.mihanblog.com افسر جنگ سایبری چگونه میتوان شهید شد؟؟؟ http://amir-rn.mihanblog.com/post/543 <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://nmedia.afs-cdn.ir/v1/image/-WYUldz54_VhgpcYeaSep75TOzyCcuWxRj7XjELlBRcTAuw3YvIRZw/s/w479/" alt=""></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><span style="color: rgb(91, 95, 97); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; line-height: 18px; text-align: justify;">چگونه می شود شهید شد" ؟</span><br style="color: rgb(91, 95, 97); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; line-height: 18px; text-align: justify;"><br style="color: rgb(91, 95, 97); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; line-height: 18px; text-align: justify;"><span style="color: rgb(91, 95, 97); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; line-height: 18px; text-align: justify;">درس شهادت را از شهدا بیاموزیم .</span><br style="color: rgb(91, 95, 97); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; line-height: 18px; text-align: justify;"><br style="color: rgb(91, 95, 97); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; line-height: 18px; text-align: justify;"><span style="color: rgb(91, 95, 97); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; line-height: 18px; text-align: justify;">موضوع : شهادت</span><br style="color: rgb(91, 95, 97); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; line-height: 18px; text-align: justify;"><span style="color: rgb(91, 95, 97); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; line-height: 18px; text-align: justify;">مدرس : شهدا</span><br style="color: rgb(91, 95, 97); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; line-height: 18px; text-align: justify;"><span style="color: rgb(91, 95, 97); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; line-height: 18px; text-align: justify;">منابع : دست نوشته های شهدا</span><br style="color: rgb(91, 95, 97); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; line-height: 18px; text-align: justify;"><span style="color: rgb(91, 95, 97); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; line-height: 18px; text-align: justify;">آیا امروز هم می شود شهید شد؟</span><br style="color: rgb(91, 95, 97); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; line-height: 18px; text-align: justify;"><span style="color: rgb(91, 95, 97); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; line-height: 18px; text-align: justify;">آیا باب شهادت بسته شده است؟</span><br style="color: rgb(91, 95, 97); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; line-height: 18px; text-align: justify;"><span style="color: rgb(91, 95, 97); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; line-height: 18px; text-align: justify;">آیا هرکسی می تواند شهید شود؟</span><br style="color: rgb(91, 95, 97); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; line-height: 18px; text-align: justify;"><span style="color: rgb(91, 95, 97); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; line-height: 18px; text-align: justify;">راه ورسم شهادت چیست؟</span><br style="color: rgb(91, 95, 97); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; line-height: 18px; text-align: justify;"><span style="color: rgb(91, 95, 97); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; line-height: 18px; text-align: justify;">چگونه زندگی کنیم تا شهید شویم ؟</span><br style="color: rgb(91, 95, 97); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; line-height: 18px; text-align: justify;"><br style="color: rgb(91, 95, 97); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; line-height: 18px; text-align: justify;"><span style="color: rgb(91, 95, 97); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; line-height: 18px; text-align: justify;">آنچه ذیلا تقدیم می شود پاسخ به این سؤال ها است با باز خوانی دست نوشته ها ، وصیت نامه ها و خاطرات شهداست -</span><br style="color: rgb(91, 95, 97); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; line-height: 18px; text-align: justify;"><br style="color: rgb(91, 95, 97); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; line-height: 18px; text-align: justify;"><span style="color: rgb(91, 95, 97); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; line-height: 18px; text-align: justify;">شهدا چگونه بودند و چه ویژگی ها یی داشتند .</span><br style="color: rgb(91, 95, 97); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; line-height: 18px; text-align: justify;"><br style="color: rgb(91, 95, 97); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; line-height: 18px; text-align: justify;"><span style="color: rgb(91, 95, 97); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; line-height: 18px; text-align: justify;">ابتدا اوصاف شهدا را فهرست کنیم .</span><br style="color: rgb(91, 95, 97); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; line-height: 18px; text-align: justify;"><span style="color: rgb(91, 95, 97); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; line-height: 18px; text-align: justify;">۱-اخلاص در عمل داشتند .</span><br style="color: rgb(91, 95, 97); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; line-height: 18px; text-align: justify;"><span style="color: rgb(91, 95, 97); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; line-height: 18px; text-align: justify;">۲-پر تلاش و خستگی ناپذیر بودند .</span><br style="color: rgb(91, 95, 97); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; line-height: 18px; text-align: justify;"><span style="color: rgb(91, 95, 97); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; line-height: 18px; text-align: justify;">۳-با محبت و مهربان بودند .</span><br style="color: rgb(91, 95, 97); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; line-height: 18px; text-align: justify;"><span style="color: rgb(91, 95, 97); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; line-height: 18px; text-align: justify;">۴-اهل دعا و مناجات بودند .</span><br style="color: rgb(91, 95, 97); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; line-height: 18px; text-align: justify;"><span style="color: rgb(91, 95, 97); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; line-height: 18px; text-align: justify;">۵-ذوب در ولایت بودند و گوششان فقط به ولایت بود .</span><br style="color: rgb(91, 95, 97); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; line-height: 18px; text-align: justify;"><span style="color: rgb(91, 95, 97); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; line-height: 18px; text-align: justify;">۶-در اجرای فرمان ولایت کوتاهی نمی کردند و با تمام وجود تا اجرای کامل ان در حد مجاهدت تلاش می کردند.</span><br style="color: rgb(91, 95, 97); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; line-height: 18px; text-align: justify;"><span style="color: rgb(91, 95, 97); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; line-height: 18px; text-align: justify;">۷-از گناهان ریز و درشت به جد پرهیز می کردند .</span><br style="color: rgb(91, 95, 97); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; line-height: 18px; text-align: justify;"><span style="color: rgb(91, 95, 97); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; line-height: 18px; text-align: justify;">۸-واجبات را پشت سر گذاشته و به مستحبات پایبند بودند .</span><br style="color: rgb(91, 95, 97); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; line-height: 18px; text-align: justify;"><span style="color: rgb(91, 95, 97); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; line-height: 18px; text-align: justify;">۹-حرمت نگه می داشتند و برای پدر و مادر احترام ویژه ای قائل بودند .</span><br style="color: rgb(91, 95, 97); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; line-height: 18px; text-align: justify;"><span style="color: rgb(91, 95, 97); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; line-height: 18px; text-align: justify;">۱۰-اهل کمک و دست به خیر برای محرومین و مستضعفین بودند</span><br style="color: rgb(91, 95, 97); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; line-height: 18px; text-align: justify;"><br style="color: rgb(91, 95, 97); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; line-height: 18px; text-align: justify;"><span style="color: rgb(91, 95, 97); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; line-height: 18px; text-align: justify;">۱۱-اهل خدمت به مردم بودند و این خدمت را بر خود فرض می دانستند .</span><br style="color: rgb(91, 95, 97); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; line-height: 18px; text-align: justify;"><br style="color: rgb(91, 95, 97); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; line-height: 18px; text-align: justify;"><span style="color: rgb(91, 95, 97); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; line-height: 18px; text-align: justify;">۱۲-اهل ریا و تظاهر نبودند.</span><br style="color: rgb(91, 95, 97); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; line-height: 18px; text-align: justify;"><br style="color: rgb(91, 95, 97); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; line-height: 18px; text-align: justify;"><span style="color: rgb(91, 95, 97); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; line-height: 18px; text-align: justify;">۱۳-اهل پست مقام نبودند .</span><br style="color: rgb(91, 95, 97); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; line-height: 18px; text-align: justify;"><br style="color: rgb(91, 95, 97); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; line-height: 18px; text-align: justify;"><span style="color: rgb(91, 95, 97); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; line-height: 18px; text-align: justify;">۱۴-مسئولیت پذیر بودند .</span><br style="color: rgb(91, 95, 97); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; line-height: 18px; text-align: justify;"><br style="color: rgb(91, 95, 97); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; line-height: 18px; text-align: justify;"><span style="color: rgb(91, 95, 97); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; line-height: 18px; text-align: justify;">۱۵-اهل تکلیف بودند نه نتیجه.</span><br style="color: rgb(91, 95, 97); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; line-height: 18px; text-align: justify;"><br style="color: rgb(91, 95, 97); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; line-height: 18px; text-align: justify;"><span style="color: rgb(91, 95, 97); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; line-height: 18px; text-align: justify;">۱۶-زمان شناس بودند و در تمام صحنه ها حضور داشتند.</span><br style="color: rgb(91, 95, 97); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; line-height: 18px; text-align: justify;"><br style="color: rgb(91, 95, 97); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; line-height: 18px; text-align: justify;"><span style="color: rgb(91, 95, 97); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; line-height: 18px; text-align: justify;">۱۷-انقلاب و جمهوری اسلامی را باور داشتند و با تمام وجود پای انقلاب ایستاده بودند و بر سر انقلاب با هیچ کس معامله نمی کردند .</span><br style="color: rgb(91, 95, 97); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; line-height: 18px; text-align: justify;"><br style="color: rgb(91, 95, 97); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; line-height: 18px; text-align: justify;"><span style="color: rgb(91, 95, 97); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; line-height: 18px; text-align: justify;">۱۸-فرمان ولایت فقیه را فرمان امام زمان (عج) و خداوند می دانستند .</span><br style="color: rgb(91, 95, 97); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; line-height: 18px; text-align: justify;"><br style="color: rgb(91, 95, 97); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; line-height: 18px; text-align: justify;"><span style="color: rgb(91, 95, 97); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; line-height: 18px; text-align: justify;">۱۹-تا پای جان بر سر پیمان با ولایت فقیه زمان خود ایستادند .</span><br style="color: rgb(91, 95, 97); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; line-height: 18px; text-align: justify;"><br style="color: rgb(91, 95, 97); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; line-height: 18px; text-align: justify;"><span style="color: rgb(91, 95, 97); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; line-height: 18px; text-align: justify;">۲۰-اهل تردید و لغزش نبودند .</span><br style="color: rgb(91, 95, 97); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; line-height: 18px; text-align: justify;"><br style="color: rgb(91, 95, 97); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; line-height: 18px; text-align: justify;"><span style="color: rgb(91, 95, 97); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; line-height: 18px; text-align: justify;">۲۱-در امور سیاسی و رخدادهای اجتماعی و بین المللی تحلیل داشتند و بی تفاوت نبودند .</span><br style="color: rgb(91, 95, 97); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; line-height: 18px; text-align: justify;"><br style="color: rgb(91, 95, 97); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; line-height: 18px; text-align: justify;"><span style="color: rgb(91, 95, 97); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; line-height: 18px; text-align: justify;">۲۲-نسبت به وقایع و اتفاقات جامعه هوشیار وتأثیر گذار</span><br style="color: rgb(91, 95, 97); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; line-height: 18px; text-align: justify;"><br style="color: rgb(91, 95, 97); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; line-height: 18px; text-align: justify;"><span style="color: rgb(91, 95, 97); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; line-height: 18px; text-align: justify;">بودند .</span><br style="color: rgb(91, 95, 97); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; line-height: 18px; text-align: justify;"><br style="color: rgb(91, 95, 97); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; line-height: 18px; text-align: justify;"><span style="color: rgb(91, 95, 97); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; line-height: 18px; text-align: justify;">۲۳-در تصمیم سازی و تصمیم گیری های کشور دخیل و تأثیر گذار بودند.</span><br style="color: rgb(91, 95, 97); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; line-height: 18px; text-align: justify;"><br style="color: rgb(91, 95, 97); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; line-height: 18px; text-align: justify;"><span style="color: rgb(91, 95, 97); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; line-height: 18px; text-align: justify;">۲۴-نسبت به سرنوشت انقلاب و جمهوری اسلامی بی تفاوت نبودند.</span><br style="color: rgb(91, 95, 97); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; line-height: 18px; text-align: justify;"><br style="color: rgb(91, 95, 97); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; line-height: 18px; text-align: justify;"><span style="color: rgb(91, 95, 97); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; line-height: 18px; text-align: justify;">25- شهادت را وسیله می دانستند نه هدف .</span><br style="color: rgb(91, 95, 97); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; line-height: 18px; text-align: justify;"><br style="color: rgb(91, 95, 97); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; line-height: 18px; text-align: justify;"><span style="color: rgb(91, 95, 97); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; line-height: 18px; text-align: justify;">26- با قران مجید، انس داشتند .</span><br style="color: rgb(91, 95, 97); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; line-height: 18px; text-align: justify;"><br style="color: rgb(91, 95, 97); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; line-height: 18px; text-align: justify;"><span style="color: rgb(91, 95, 97); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; line-height: 18px; text-align: justify;">27- اهل تهجد بودند .</span><br style="color: rgb(91, 95, 97); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; line-height: 18px; text-align: justify;"><br style="color: rgb(91, 95, 97); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; line-height: 18px; text-align: justify;"><br style="color: rgb(91, 95, 97); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; line-height: 18px; text-align: justify;"><br style="color: rgb(91, 95, 97); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; line-height: 18px; text-align: justify;"><span style="color: rgb(91, 95, 97); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; line-height: 18px; text-align: justify;">این بخشی از اوصاف شهدا بود که انها را به این مقام رساند .</span><br style="color: rgb(91, 95, 97); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; line-height: 18px; text-align: justify;"><br style="color: rgb(91, 95, 97); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; line-height: 18px; text-align: justify;"><span style="color: rgb(91, 95, 97); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; line-height: 18px; text-align: justify;">مقام معظم رهبری ، امام و مقتدایمان فرمود:</span><br style="color: rgb(91, 95, 97); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; line-height: 18px; text-align: justify;"><br style="color: rgb(91, 95, 97); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; line-height: 18px; text-align: justify;"><span style="color: rgb(91, 95, 97); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; line-height: 18px; text-align: justify;">"شهادت محصول یک مجموعه ارزش هاست"</span><br style="color: rgb(91, 95, 97); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; line-height: 18px; text-align: justify;"><br style="color: rgb(91, 95, 97); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; line-height: 18px; text-align: justify;"><span style="color: rgb(91, 95, 97); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; line-height: 18px; text-align: justify;">و شهید اهل قلم شهید آوینی فرمود :</span><br style="color: rgb(91, 95, 97); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; line-height: 18px; text-align: justify;"><br style="color: rgb(91, 95, 97); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; line-height: 18px; text-align: justify;"><br style="color: rgb(91, 95, 97); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; line-height: 18px; text-align: justify;"><br style="color: rgb(91, 95, 97); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; line-height: 18px; text-align: justify;"><span style="color: rgb(91, 95, 97); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; line-height: 18px; text-align: justify;">شهادت یک لباس تک سایز است هروقت به ان اندازه برسی هر کجا که باشی شهید می شوی .</span><br style="color: rgb(91, 95, 97); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; line-height: 18px; text-align: justify;"><br style="color: rgb(91, 95, 97); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; line-height: 18px; text-align: justify;"><span style="color: rgb(91, 95, 97); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; line-height: 18px; text-align: justify;">تمام ۲۷ موردی که ذکر شد تماما" بر گرفته از دست نوشته ها ، وصیت نامه ها و خاطرات شهدا بود .</span><br style="color: rgb(91, 95, 97); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; line-height: 18px; text-align: justify;"><br style="color: rgb(91, 95, 97); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; line-height: 18px; text-align: justify;"><span style="color: rgb(91, 95, 97); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; line-height: 18px; text-align: justify;">آری عارف‌های کامل که درس و مشق خود را از عرفه سیدالشهداء(ع) بخوبی فرا گرفتند، شهدا بودند...</span><br style="color: rgb(91, 95, 97); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; line-height: 18px; text-align: justify;"><br style="color: rgb(91, 95, 97); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; line-height: 18px; text-align: justify;"><span style="color: rgb(91, 95, 97); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; line-height: 18px; text-align: justify;">قسم به خون پاکت ، راهت را ادامه خواهیم داد ای شهید</span></div> text/html 2016-04-25T12:03:45+01:00 amir-rn.mihanblog.com افسر جنگ سایبری "ایرانی"هایی که برای دفاع از حرم "افغانستانی" شدند! http://amir-rn.mihanblog.com/post/541 <div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://nmedia.afs-cdn.ir/v1/image/Z0Kq0n2uETjLBdpILad6CwRpE20NEIr_CU9tbBUvfUIjVgfZPCKBLQ/s/w535/" alt=""></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><span style="color: rgb(91, 95, 97); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; line-height: 18px; text-align: justify;">تعدادی از ایرانی‌هایی که عاشق دفاع از حرم بودند، به راه‌های مختلف حتی با صدور شناسنامه افغانستانی و تغییر چهره و لهجه به جمع مدافعان حرم افغانستانی لشکر فاطمیون پیوستند و همراه با برادران افغانستانی خود جانشان را فدای دفاع از حرم کردند</span></div> text/html 2016-04-25T11:56:33+01:00 amir-rn.mihanblog.com افسر جنگ سایبری قضیه این است.... http://amir-rn.mihanblog.com/post/540 <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://nmedia.afs-cdn.ir/v1/image/kXWOvGzKJ1INbDurf1SHGp1Ri0hkkGnKTcu5Q1S5bVPMhfGbQfJ2Qg/s/w535/" alt=""></div> text/html 2015-05-06T13:58:32+01:00 amir-rn.mihanblog.com افسر جنگ سایبری رهبرم سید علی... http://amir-rn.mihanblog.com/post/539 <div style="text-align: center;"><span style="font-size: 11px;">مشکلی نیست اگر مبل نداریم و دکور...</span></div><div style="text-align: center;">زینت خانه ی ما عکس رخ خامنه ایست...<img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s4.picofile.com/file/7808795157/Demo_Rahbaram_Sayed_Ali.jpg " alt="" style="font-size: 11px;"></div> text/html 2014-04-23T16:41:55+01:00 amir-rn.mihanblog.com افسر جنگ سایبری اسلام ساختگی... http://amir-rn.mihanblog.com/post/538 <div align="center"><img src="http://media3.afsaran.ir/siYzE5WX_535.jpg" alt="Oocw.ir" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"></div> text/html 2014-04-23T16:39:31+01:00 amir-rn.mihanblog.com افسر جنگ سایبری جشن دولت در کاخ سعدآباد (شاه) http://amir-rn.mihanblog.com/post/537 <div align="center"><img src="http://media3.afsaran.ir/sip8eOut_535.jpg" alt="Oocw.ir" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"></div> text/html 2014-03-16T19:20:15+01:00 amir-rn.mihanblog.com افسر جنگ سایبری بی بصیرت ها همیشه یک قدم عقب اند ... http://amir-rn.mihanblog.com/post/535 <div style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; line-height: 20px; text-align: center;"><img src="http://media3.afsaran.ir/siHXDzJD_506.jpg?w=506&amp;h=506"></div><div style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; line-height: 20px; text-align: center;"><br></div><div style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; line-height: 20px; text-align: center;"><font color="#cc0000" style="font-family: 'B Yekan'; font-size: 24px;">بی بصیرت ها</font><span style="font-family: 'B Yekan'; font-size: 24px;">&nbsp;</span><font color="#009900" style="font-family: 'B Yekan'; font-size: 24px;">همیشه</font><span style="font-family: 'B Yekan'; font-size: 24px;">&nbsp;</span><font color="#cc33cc" style="font-family: 'B Yekan'; font-size: 24px;">یک قدم&nbsp;</font><font color="#993300" style="font-family: 'B Yekan'; font-size: 24px;">عقبند</font><span style="font-family: 'B Yekan'; font-size: 24px;">&nbsp;</span></div> text/html 2014-03-16T17:12:58+01:00 amir-rn.mihanblog.com افسر جنگ سایبری انشاالله عازمیم//// http://amir-rn.mihanblog.com/post/534 <div align="center"><br><font size="6">سلام رفقا انشاالله عازمیم به<font size="7">&nbsp;</font></font><a href="http://www.oocw.ir/" target="_blank" title="officers of cyber war"><font size="6">www.oocw.ir</font></a></div> text/html 2014-03-11T19:37:57+01:00 amir-rn.mihanblog.com افسر جنگ سایبری سؤال نمایندگان مجلس از وزیر اطلاعات در پی دیدار اشتون با فتنه‌گران + تجمع مقابل سفارت اتریش!! http://amir-rn.mihanblog.com/post/532 <p class=" " dir="RTL" style="word-wrap: break-word; color: rgb(161, 161, 161); line-height: 18px; font-family: Tahoma; text-align: justify;"><span style="word-wrap: break-word;"><span lang="FA" style="word-wrap: break-word; font-size: 16pt; line-height: 24.533334732055664px; font-family: 'B Nazanin';">در پی دیدار کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا با محکومان فتنه سال 88 برخی از نمایندگان مجلس با طرحی سئوالی خواستار توضیح حجت السلام علوی وزیر اطلاعات درباره این دیدار شدند</span><span dir="LTR" style="word-wrap: break-word; font-size: 16pt; line-height: 24.533334732055664px;">.</span></span></p><p class=" " dir="RTL" style="word-wrap: break-word; color: rgb(161, 161, 161); line-height: 18px; font-family: Tahoma; text-align: justify;"><span style="word-wrap: break-word;"><span lang="FA" style="word-wrap: break-word; font-size: 16pt; line-height: 24.533334732055664px; font-family: 'B Nazanin';">تاکنون بیش از بیست تن از نمایندگان این سئوال را امضا کرده اند و فردا این سئوال به صحن علنی مجلس تقدیم خواهد شد</span><span dir="LTR" style="word-wrap: break-word; font-size: 16pt; line-height: 24.533334732055664px;">.</span></span></p><p class=" " dir="RTL" style="word-wrap: break-word; color: rgb(161, 161, 161); line-height: 18px; font-family: Tahoma; text-align: justify;"><span style="word-wrap: break-word;"><span lang="FA" style="word-wrap: break-word; font-size: 16pt; line-height: 24.533334732055664px; font-family: 'B Nazanin';">در متن سئوال نمایندگان از وزیر اطلاعات آمده است</span><span dir="LTR" style="word-wrap: break-word; font-size: 16pt; line-height: 24.533334732055664px;">:</span></span></p><p class=" " dir="RTL" style="word-wrap: break-word; color: rgb(161, 161, 161); line-height: 18px; font-family: Tahoma; text-align: justify;"><strong style="word-wrap: break-word;"><span lang="FA" style="word-wrap: break-word; font-size: 16pt; line-height: 24.533334732055664px; font-family: 'B Nazanin';">حجت الاسلام علوی وزیر محترم اطلاعات و عضو شورایعالی امنیت ملی</span></strong></p><p class=" " dir="RTL" style="word-wrap: break-word; color: rgb(161, 161, 161); line-height: 18px; font-family: Tahoma; text-align: justify;"><span lang="FA" style="word-wrap: break-word; font-size: 16pt; line-height: 24.533334732055664px; font-family: 'B Nazanin';">چرا از ملاقات مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا با محکومین فتنه آمریکایی 88 جلوگیری نکردید؟</span></p><p class=" " dir="RTL" style="word-wrap: break-word; color: rgb(161, 161, 161); line-height: 18px; font-family: Tahoma; text-align: justify;"><span lang="FA" style="word-wrap: break-word; font-size: 16pt; line-height: 24.533334732055664px; font-family: 'B Nazanin';">آیا نمی توانستید از حاشیه سازی های اینگونه که مانع های تحقق سیاست های اقتصاد مقاومتی است جلوگیری کنید؟</span></p><p class=" " dir="RTL" style="word-wrap: break-word; color: rgb(161, 161, 161); line-height: 18px; font-family: Tahoma; text-align: justify;"><span style="word-wrap: break-word;"><span lang="FA" style="word-wrap: break-word; font-size: 16pt; line-height: 24.533334732055664px; font-family: 'B Nazanin';">کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در سفر خود به ایران به غیر از دیدار با مقامات رسمی کشور چند ملاقات غیر رسمی و خارج از عرف سفرهای دیپلماتیک نیز انجام داده است. اشتون در سفارتخانه اتریش با نرگس محمدی از محکومین کشور ملاقات کرده است</span><span dir="LTR" style="word-wrap: break-word; font-size: 16pt; line-height: 24.533334732055664px;">.</span></span></p><p class=" " dir="RTL" style="word-wrap: break-word; color: rgb(161, 161, 161); line-height: 18px; font-family: Tahoma; text-align: justify;"><span style="word-wrap: break-word;"><span lang="FA" style="word-wrap: break-word; font-size: 16pt; line-height: 24.533334732055664px; font-family: 'B Nazanin';">خانم محمدی از اعضای کانون مدافعان حقوق بشر آمریکایی است که وظیفه و هدف اصلی خود را دفاع از متهمان فتنه و جواسیس قرار داده است و عمده اقدامات این کانون مخالفت با برخی قوانین و احکام اسلامی و حمایت از محکومین امنیتی و مخالفان نظام است</span><span dir="LTR" style="word-wrap: break-word; font-size: 16pt; line-height: 24.533334732055664px;">.</span></span></p><p class=" " dir="RTL" style="word-wrap: break-word; color: rgb(161, 161, 161); line-height: 18px; font-family: Tahoma; text-align: justify;"><span style="word-wrap: break-word;"><span lang="FA" style="word-wrap: break-word; font-size: 16pt; line-height: 24.533334732055664px; font-family: 'B Nazanin';">قبل از این نیز هیات پارلمانی اتحادیه اروپا در سفر خود به ایران با نسرین ستوده و جعفر پناهی دو تن از محکومین امنیتی کشور ملاقات داشتند که در این دیدار جایزه ساخاروف را به این دو اعطا کردند و این رویه‌ی اتحادیه اروپا در تشویق و حمایت از جواسیس و عناصر مورد حمایت آمریکا و رژیم صهیونیستی و نظام سلطه است؛ و خانم محمدی این فعال فتنه نیز در گفت و گو با ارگان رسمی سازمان سیا در تایید این موضوع می گوید: من در این دیدار یک دعوتنامه رسمی از اشتون دریافت کردم و دیدار ما کاملاً رسمی و از پیش هماهنگ شده بود و در دیدار با اشتون، در رابطه با حقوق بشر در ایران بحث شد و ما مطالبات خود را از شرایط موجود مطرح کردیم</span><span dir="LTR" style="word-wrap: break-word; font-size: 16pt; line-height: 24.533334732055664px;">.</span></span></p><p class=" " dir="RTL" style="word-wrap: break-word; color: rgb(161, 161, 161); line-height: 18px; font-family: Tahoma; text-align: justify;"><span lang="FA" style="word-wrap: break-word; font-size: 16pt; line-height: 24.533334732055664px; font-family: 'B Nazanin';">جناب آقای وزیر اطلاعات و عضو محترم شورای عالی امنیت ملی کشور! آیا با این واضحات بیان شده واقعاً نمی توانستید از این دیدارهای فعالین فتنه 88 با هیات های دیپلماتیک که نشان آشکار دخالت در امور داخلی کشور و زیر سئوال بردن عزت و استقلال جمهوری اسلامی ایران است جلوگیری کنید؟</span></p><p class=" " dir="RTL" style="word-wrap: break-word; color: rgb(161, 161, 161); line-height: 18px; font-family: Tahoma; text-align: justify;"><span style="word-wrap: break-word;"><span lang="FA" style="word-wrap: break-word; font-size: 16pt; line-height: 24.533334732055664px; font-family: 'B Nazanin';">رئیس جمهور در همایش ملی روز بزرگداشت شهدا، روز شهید را روز ایثار، فداکاری، مقاومت و ایستادگی در برابر تجاوز توصیف کردند و این در حالی است که خانواده شهدا و ایثارگران نیز با بیان این که درخواست ملاقات با مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا را داشتیم تا از دخالت متکبرین اروپائی به حریم سیاسی کشور جلوگیری کنیم و از خانم اشتون که نماینده کشورهایی است که با فروش سلاح‌های شیمیایی در زمان جنگ تحمیلی عراق علیه ایران، از بزرگترین ناقضان حقوق بشر به شمار می روند درباره علت فروش سلاح شیمیایی از سوی برخی از کشورهای اروپایی مثل آلمان به رژیم صدام بپرسیم</span><span dir="LTR" style="word-wrap: break-word; font-size: 16pt; line-height: 24.533334732055664px;">.</span></span></p><p class=" " dir="RTL" style="word-wrap: break-word; color: rgb(161, 161, 161); line-height: 18px; font-family: Tahoma; text-align: justify;"><strong style="word-wrap: break-word;"><span lang="FA" style="word-wrap: break-word; font-size: 16pt; line-height: 24.533334732055664px; font-family: 'B Nazanin';">چرا آقای رییس جمهور در حالی که خانواده شهدا را مظهر اقتدار نظام می دانند ولی زمانی که اقتدار نظام اسلامی را سران متکبر جهان به باد حمله و تهدید می گیرند ذره ای از اقتدار شهدا را به دشمنان ملت و انقلاب اسلامی نشان نمی دهند؟</span></strong></p><p class=" " dir="RTL" style="word-wrap: break-word; color: rgb(161, 161, 161); line-height: 18px; font-family: Tahoma; text-align: justify;"><span lang="FA" style="word-wrap: break-word; font-size: 16pt; line-height: 24.533334732055664px; font-family: 'B Nazanin';">و چرا شورایعالی امنیت ملی در این موضوع سکوت می کند؟</span></p><p class=" " dir="RTL" style="word-wrap: break-word; color: rgb(161, 161, 161); line-height: 18px; font-family: Tahoma; text-align: justify;"><span style="word-wrap: break-word;"><span lang="FA" style="word-wrap: break-word; font-size: 16pt; line-height: 24.533334732055664px; font-family: 'B Nazanin';">با اتفاقات و حواشی که در سفر گذشته هیئت پارلمانی اروپا به ایران بوجود آمد و با توجه به هشدارهای مجلس شورای اسلامی به نهادهای امنیتی در این خصوص، انتظار می‌رفت تا دیگر شاهد چنین اقداماتی در پوشش سفرهای دیپلماتیک نباشیم. چرا که جمهوری اسلامی به طور کلی از ابتدای ورود هیات های پارلمانی باید بر روی برنامه ای که با هماهنگی وزارت امور خارجه ترتیب داده شده است، نظارت جدی داشته باشد و این نظارت را تا لحظه خروج ادامه بدهد تا دیدارها طبق برنامه و با رعایت اصل استقلال جمهوری اسلامی انجام شود و ما شاهد چنین تحرکاتی از سوی نمایندگان پر مدعا و دروغ گوی غرب نباشیم</span><span dir="LTR" style="word-wrap: break-word; font-size: 16pt; line-height: 24.533334732055664px;">.</span></span></p><p class=" " dir="RTL" style="word-wrap: break-word; color: rgb(161, 161, 161); line-height: 18px; font-family: Tahoma; text-align: justify;"><span style="word-wrap: break-word;"><span lang="FA" style="word-wrap: break-word; font-size: 16pt; line-height: 24.533334732055664px; font-family: 'B Nazanin';">این دیدارها از قبل طراحی شده است و عناصر و سران نظام سلطه در غرب می خواهند با دخالت های خود، فضایی را برای احیای مسائل فتنه و گرفتن روحیه انقلابی ملت بوجود بیاورند، که می بایست جلوی هرگونه تلاش نظام سلطه دراین حوزه گرفته شود و دولت را از بوجود آوردن حاشیه سازی که مانع پرداختن به سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی است، پرهیز داد</span><span dir="LTR" style="word-wrap: break-word; font-size: 16pt; line-height: 24.533334732055664px;">.</span></span></p><p class=" " dir="RTL" style="word-wrap: break-word; color: rgb(161, 161, 161); line-height: 18px; font-family: Tahoma; text-align: justify;"><span style="word-wrap: break-word;"><span lang="FA" style="word-wrap: break-word; font-size: 16pt; line-height: 24.533334732055664px; font-family: 'B Nazanin';">همچنین علی عبدی دبیر انجمن اسلامی دانشجویان مستقل دانشگاه تهران، با&nbsp;دعوت از همه تشکل‌های دانشجویی و دانشجویان سراسر کشور برای حضور در تجمع مقابل سفارت اتریش، گفت: رفتارهای اخیر غربی‌ها&nbsp;در ماجرای دیدار هیئت پارلمانی، گستاخی‌های وندی شرمن و جان کری و اوباما و دیدار اخیر اشتون با فتنه‌گران نمادهای بارزی از نقض حاکمیت ملی و استقلال جمهوری اسلامی است و با برگزاری این تجمع به اشتون و دوستانش می‌فهمانیم که اینجا اکراین نیست</span><span dir="LTR" style="word-wrap: break-word; font-size: 16pt; line-height: 24.533334732055664px;">.</span></span></p><p class=" " dir="RTL" style="word-wrap: break-word; color: rgb(161, 161, 161); line-height: 18px; font-family: Tahoma; text-align: justify;"><span style="word-wrap: break-word;"><span lang="FA" style="word-wrap: break-word; font-size: 16pt; line-height: 24.533334732055664px; font-family: 'B Nazanin';">وی&nbsp;اعلام کرد که تجمع همزمان با اقامه نماز ظهر و عصر فردا چهارشنبه&nbsp;مقابل سفارت اتریش که دیدار&nbsp;اخیر در آنجا اتفاق افتاد، برگزار می‌شود</span><span dir="LTR" style="word-wrap: break-word; font-size: 16pt; line-height: 24.533334732055664px;">.</span></span></p><p style="word-wrap: break-word; color: rgb(161, 161, 161); line-height: 18px; text-align: right; font-family: Tahoma;"></p><p class=" " dir="RTL" style="word-wrap: break-word; color: rgb(161, 161, 161); line-height: 18px; font-family: Tahoma; text-align: justify;"><span style="word-wrap: break-word;"><span lang="FA" style="word-wrap: break-word; font-size: 16pt; line-height: 24.533334732055664px; font-family: 'B Nazanin';">عبدی&nbsp;از همه دانشجویان دعوت&nbsp;کرد که در این تجمع حضور پیدا کنند&nbsp;و گفت:&nbsp;اطمینان داریم&nbsp;همه اتحادیه‌های بزرگ دانشجویی در این حرکت انقلابی حضور پررنگ و فعال خواهند داشت</span><span dir="LTR" style="word-wrap: break-word; font-size: 16pt; line-height: 24.533334732055664px;">.</span></span></p><p class=" " dir="RTL" style="word-wrap: break-word; color: rgb(161, 161, 161); line-height: 18px; font-family: Tahoma; text-align: justify;"><span style="word-wrap: break-word;"><span dir="LTR" style="word-wrap: break-word; font-size: 16pt; line-height: 24.533334732055664px;"><br></span></span></p><p class=" " dir="RTL" style="word-wrap: break-word; color: rgb(161, 161, 161); font-family: Tahoma; text-align: justify;"><span style="font-size: 21px; line-height: 24.533334732055664px;">برگرفته از:</span></p><p class=" " dir="RTL" style="word-wrap: break-word; color: rgb(161, 161, 161); text-align: justify;"><a href="http://www.oocw.ir" target="_blank" title=""><font size="5" face="courier new, courier, monospace">oocw.ir</font></a></p> text/html 2014-03-07T11:00:36+01:00 amir-rn.mihanblog.com افسر جنگ سایبری یادمان باشد که مدیونیم... http://amir-rn.mihanblog.com/post/531 <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://bayanbox.ir/id/7704258220526853734?view" alt=""></div> text/html 2014-03-07T10:55:27+01:00 amir-rn.mihanblog.com افسر جنگ سایبری اوباما تو چه فکریه...؟؟؟ http://amir-rn.mihanblog.com/post/529 <p align="baseline" style="color: rgb(78, 78, 78); font-family: Tahoma; line-height: 16px; text-align: center;"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><img src="http://s5.picofile.com/file/8111240600/IMG_20140130_WA0030.jpg" style="border: none;"></span></p><p align="baseline" style="color: rgb(78, 78, 78); font-family: Tahoma; line-height: 16px; text-align: center;"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><br></span></p><p align="baseline" style="color: rgb(78, 78, 78); font-family: Tahoma; line-height: 16px; text-align: center;"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><img src="http://s5.picofile.com/file/8111240500/IMG_20140130_WA0029_1.jpg" style="border: none;"></span></p><div style="text-align: center;"><br></div> text/html 2013-12-16T17:13:23+01:00 amir-rn.mihanblog.com افسر جنگ سایبری دیروز شهـــدا.....و امروز ما!!!!! http://amir-rn.mihanblog.com/post/527 <div><br></div><div><p class="rtecenter" style="word-wrap: break-word; color: rgb(73, 73, 73); font-family: Tahoma, sans-serif; line-height: 20px; font-size: 13px; margin: 0.6em 0px 1.2em; padding: 0px; text-align: center;"><img src="http://upload7.ir/images/96833159688239673734.jpg" style="word-wrap: break-word; border: 0px; opacity: 0.8;"></p><p style="word-wrap: break-word; color: rgb(73, 73, 73); font-family: Tahoma, sans-serif; line-height: 20px; font-size: 13px; margin: 0.6em 0px 1.2em; padding: 0px; text-align: center;"><strong style="word-wrap: break-word;"><font class="Apple-style-span" color="#660000" style="word-wrap: break-word;">دیروز شهدا رفتند تا ما در آرامش باشیم</font></strong></p><p style="word-wrap: break-word; color: rgb(73, 73, 73); font-family: Tahoma, sans-serif; line-height: 20px; font-size: 13px; margin: 0.6em 0px 1.2em; padding: 0px; text-align: center;">رزمندگان جنگیدند تا یک خار&nbsp;</p><p style="word-wrap: break-word; color: rgb(73, 73, 73); font-family: Tahoma, sans-serif; line-height: 20px; font-size: 13px; margin: 0.6em 0px 1.2em; padding: 0px; text-align: center;"><strong style="word-wrap: break-word;"><font class="Apple-style-span" color="#660000" style="word-wrap: break-word;">حتی یک خار به پای من و توی جوان این روز های انقلاب نرود</font></strong></p><p style="word-wrap: break-word; color: rgb(73, 73, 73); font-family: Tahoma, sans-serif; line-height: 20px; font-size: 13px; margin: 0.6em 0px 1.2em; padding: 0px; text-align: center;">شهدا نه تنها جان دادند،</p><p style="word-wrap: break-word; color: rgb(73, 73, 73); font-family: Tahoma, sans-serif; line-height: 20px; font-size: 13px; margin: 0.6em 0px 1.2em; padding: 0px; text-align: center;"><strong style="word-wrap: break-word;"><font class="Apple-style-span" color="#660033" style="word-wrap: break-word;">بلکه پای من و توی جوان این روز های انقلاب لحظه لحظه روزهای عمر خود را دادند</font></strong></p><p style="word-wrap: break-word; color: rgb(73, 73, 73); font-family: Tahoma, sans-serif; line-height: 20px; font-size: 13px; margin: 0.6em 0px 1.2em; padding: 0px; text-align: center;">یک جان داشتند</p><p style="word-wrap: break-word; color: rgb(73, 73, 73); font-family: Tahoma, sans-serif; line-height: 20px; font-size: 13px; margin: 0.6em 0px 1.2em; padding: 0px; text-align: center;"><strong style="word-wrap: break-word;"><font class="Apple-style-span" color="#660033" style="word-wrap: break-word;">ولی یک جان نداند</font></strong></p><p style="word-wrap: break-word; color: rgb(73, 73, 73); font-family: Tahoma, sans-serif; line-height: 20px; font-size: 13px; margin: 0.6em 0px 1.2em; padding: 0px; text-align: center;">هزاران بار&nbsp;</p><p style="word-wrap: break-word; color: rgb(73, 73, 73); font-family: Tahoma, sans-serif; line-height: 20px; font-size: 13px; margin: 0.6em 0px 1.2em; padding: 0px; text-align: center;"><font class="Apple-style-span" color="#660000" style="word-wrap: break-word;"><strong style="word-wrap: break-word;">هزاران بار جان خود را برای من و تو دادند</strong></font></p><p style="word-wrap: break-word; color: rgb(73, 73, 73); font-family: Tahoma, sans-serif; line-height: 20px; font-size: 13px; margin: 0.6em 0px 1.2em; padding: 0px; text-align: center;">شهدا دیروز رفتند تا من و توی جوان این روزهای انقلاب،انقلابی باشیم</p><p style="word-wrap: break-word; color: rgb(73, 73, 73); font-family: Tahoma, sans-serif; line-height: 20px; font-size: 13px; margin: 0.6em 0px 1.2em; padding: 0px; text-align: center;"><strong style="word-wrap: break-word;"><font class="Apple-style-span" color="#660033" style="word-wrap: break-word;">شهدا برای ما جان دادند</font></strong></p><p style="word-wrap: break-word; color: rgb(73, 73, 73); font-family: Tahoma, sans-serif; line-height: 20px; font-size: 13px; margin: 0.6em 0px 1.2em; padding: 0px; text-align: center;">ما هم جان خود را، برای عمل به حرف شهدا هدیه دهیم</p><p style="word-wrap: break-word; color: rgb(73, 73, 73); font-family: Tahoma, sans-serif; line-height: 20px; font-size: 13px; margin: 0.6em 0px 1.2em; padding: 0px; text-align: center;"><strong style="word-wrap: break-word;"><font class="Apple-style-span" color="#660000" style="word-wrap: break-word;">نه! جان نمی خواهی نده</font></strong></p><p style="word-wrap: break-word; color: rgb(73, 73, 73); font-family: Tahoma, sans-serif; line-height: 20px; font-size: 13px; margin: 0.6em 0px 1.2em; padding: 0px; text-align: center;">عکس شهدا عمل نکن</p><p style="word-wrap: break-word; color: rgb(73, 73, 73); font-family: Tahoma, sans-serif; line-height: 20px; font-size: 13px; margin: 0.6em 0px 1.2em; padding: 0px; text-align: center;"><strong style="word-wrap: break-word;"><font class="Apple-style-span" color="#0000ff" style="word-wrap: break-word;">یادت نرود اگر امروز امنیتی داری</font></strong></p><p style="word-wrap: break-word; color: rgb(73, 73, 73); font-family: Tahoma, sans-serif; line-height: 20px; font-size: 13px; margin: 0.6em 0px 1.2em; padding: 0px; text-align: center;">مدیون خون شهیدی</p><p style="word-wrap: break-word; color: rgb(73, 73, 73); font-family: Tahoma, sans-serif; line-height: 20px; font-size: 13px; margin: 0.6em 0px 1.2em; padding: 0px; text-align: center;"><strong style="word-wrap: break-word;"><font class="Apple-style-span" color="#0000ff" style="word-wrap: break-word;">یادت نرود</font></strong></p><p style="word-wrap: break-word; color: rgb(73, 73, 73); font-family: Tahoma, sans-serif; line-height: 20px; font-size: 13px; margin: 0.6em 0px 1.2em; padding: 0px; text-align: center;">اگر امروز آسایشی داری مدیون خون شهیدی</p><p style="word-wrap: break-word; color: rgb(73, 73, 73); font-family: Tahoma, sans-serif; line-height: 20px; font-size: 13px; margin: 0.6em 0px 1.2em; padding: 0px; text-align: center;"><strong style="word-wrap: break-word;"><font class="Apple-style-span" color="#0000ff" style="word-wrap: break-word;">یادت باشد</font></strong></p><p style="word-wrap: break-word; color: rgb(73, 73, 73); font-family: Tahoma, sans-serif; line-height: 20px; font-size: 13px; margin: 0.6em 0px 1.2em; padding: 0px; text-align: center;">شهید انتظار ندارد از ما،&nbsp;اما</p><p style="word-wrap: break-word; color: rgb(73, 73, 73); font-family: Tahoma, sans-serif; line-height: 20px; font-size: 13px; margin: 0.6em 0px 1.2em; padding: 0px; text-align: center;"><strong style="word-wrap: break-word;"><font class="Apple-style-span" color="#0000ff" style="word-wrap: break-word;">وجدانت چطور؟</font></strong></p><p style="word-wrap: break-word; color: rgb(73, 73, 73); font-family: Tahoma, sans-serif; line-height: 20px; font-size: 13px; margin: 0.6em 0px 1.2em; padding: 0px; text-align: center;">امروز ما یک شناسنامه داریم برای خود</p><p style="word-wrap: break-word; color: rgb(73, 73, 73); font-family: Tahoma, sans-serif; line-height: 20px; font-size: 13px; margin: 0.6em 0px 1.2em; padding: 0px; text-align: center;"><strong style="word-wrap: break-word;"><font class="Apple-style-span" color="#330066" style="word-wrap: break-word;">شناسنامه مان با خون شهیدان امضا دارد، اعتبار گرفته از خون شهید</font></strong></p><p style="word-wrap: break-word; color: rgb(73, 73, 73); font-family: Tahoma, sans-serif; line-height: 20px; font-size: 13px; margin: 0.6em 0px 1.2em; padding: 0px; text-align: center;">در دیار شهدا</p><p style="word-wrap: break-word; color: rgb(73, 73, 73); font-family: Tahoma, sans-serif; line-height: 20px; font-size: 13px; margin: 0.6em 0px 1.2em; padding: 0px; text-align: center;"><strong style="word-wrap: break-word;"><font class="Apple-style-span" color="#660033" style="word-wrap: break-word;">عکس شهدا ببینیم و</font></strong></p><p style="word-wrap: break-word; color: rgb(73, 73, 73); font-family: Tahoma, sans-serif; line-height: 20px; font-size: 13px; margin: 0.6em 0px 1.2em; padding: 0px; text-align: center;">عکس شهدا عمل کنیم</p><p style="word-wrap: break-word; color: rgb(73, 73, 73); font-family: Tahoma, sans-serif; line-height: 20px; font-size: 13px; margin: 0.6em 0px 1.2em; padding: 0px; text-align: center;"><strong style="word-wrap: break-word;">بازنده ایم</strong></p><p style="word-wrap: break-word; color: rgb(73, 73, 73); font-family: Tahoma, sans-serif; line-height: 20px; font-size: 13px; margin: 0.6em 0px 1.2em; padding: 0px; text-align: center;"><strong style="word-wrap: break-word;"><font class="Apple-style-span" color="#ff0000" style="word-wrap: break-word;">هم در دنیا&nbsp;</font></strong></p><p style="word-wrap: break-word; color: rgb(73, 73, 73); font-family: Tahoma, sans-serif; line-height: 20px; font-size: 13px; margin: 0.6em 0px 1.2em; padding: 0px; text-align: center;"><strong style="word-wrap: break-word;"><font class="Apple-style-span" color="#ff0000" style="word-wrap: break-word;">هم در عقبی</font></strong></p><p style="word-wrap: break-word; color: rgb(73, 73, 73); font-family: Tahoma, sans-serif; line-height: 20px; font-size: 13px; margin: 0.6em 0px 1.2em; padding: 0px; text-align: center;"><font class="Apple-style-span" color="#990000" size="2" style="word-wrap: break-word;"><strong style="word-wrap: break-word;">حالا جوان این روز های انقلاب و امید دیروز شهید</strong></font></p><p style="word-wrap: break-word; color: rgb(73, 73, 73); font-family: Tahoma, sans-serif; line-height: 20px; font-size: 13px; margin: 0.6em 0px 1.2em; padding: 0px; text-align: center;"><font class="Apple-style-span" color="#000099" size="2" style="word-wrap: break-word;"><strong style="word-wrap: break-word;">برنده ای یا بازنده؟</strong></font></p></div> text/html 2013-11-20T19:56:23+01:00 amir-rn.mihanblog.com افسر جنگ سایبری حــــــــجابـــــــــــــــــــ http://amir-rn.mihanblog.com/post/524 <div style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: medium; text-align: center;"><img width="544" height="298" src="http://h69mn.persiangig.com/image/4.jpg" style="margin: 5px 0px; border: none;"><br><p align="center" dir="rtl" style="margin: 0px; line-height: 24px; unicode-bidi: embed; direction: rtl;"><strong><span lang="FA" style="margin: 0px; line-height: 28px; font-family: Arial, sans-serif; background-image: none; background-attachment: scroll; font-size: 14pt; font-weight: normal; background-position: 0% 0%; background-repeat: repeat repeat;">چـــــــــادر مشـــــــکی تـــــــو</span></strong></p><p align="center" dir="rtl" style="margin: 0px; line-height: 24px; unicode-bidi: embed; direction: rtl;"><strong><span lang="FA" style="margin: 0px; line-height: 28px; font-family: Arial, sans-serif; background-image: none; background-attachment: scroll; font-size: 14pt; font-weight: normal; background-position: 0% 0%; background-repeat: repeat repeat;">برایت امـــــنیــــت می آورد</span></strong></p><p align="center" dir="rtl" style="margin: 0px; line-height: 24px; unicode-bidi: embed; direction: rtl;"><strong><span lang="FA" style="margin: 0px; line-height: 28px; font-family: Arial, sans-serif; background-image: none; background-attachment: scroll; font-size: 14pt; font-weight: normal; background-position: 0% 0%; background-repeat: repeat repeat;">خیالت راحت،</span></strong></p><strong><span lang="FA" style="margin: 0px; line-height: 28px; font-family: Arial, sans-serif; background-image: none; background-attachment: scroll; font-size: 14pt; font-weight: normal; background-position: 0% 0%; background-repeat: repeat repeat;">گــــرگ ها همیشه به دنبال شنل قرمزی هستند...<br><br><img vspace="0" hspace="0" border="0" src="http://h69mn.persiangig.com/image/3.jpg" style="margin: 5px 0px; border: none;"></span></strong></div><div><strong><span lang="FA" style="margin: 0px; line-height: 28px; font-family: Arial, sans-serif; background-image: none; background-attachment: scroll; font-size: 14pt; font-weight: normal; background-position: 0% 0%; background-repeat: repeat repeat;"><br></span></strong></div><p style="margin: 0px; line-height: 24px; font-family: 'Times New Roman'; font-size: medium; text-align: right;"></p> text/html 2013-06-18T19:35:35+01:00 amir-rn.mihanblog.com افسر جنگ سایبری شاید این جمعه... http://amir-rn.mihanblog.com/post/521 <font size="5" style="font-family: Tahoma; text-align: right;"><strong><font size="3" face="arial,helvetica,sans-serif">همه میگن :</font></strong></font><p style="font-family: Tahoma; text-align: right;"><font size="3" face="arial,helvetica,sans-serif"><strong>شاید این جمعه بیاید ...</strong></font></p><font size="3" face="arial,helvetica,sans-serif" style="text-align: right;"><strong></strong></font><p style="font-family: Tahoma; text-align: right;"><font size="3" face="arial,helvetica,sans-serif"><strong>شاید...</strong></font></p><p style="font-family: Tahoma; text-align: right;"><font size="3" face="arial,helvetica,sans-serif"><strong>بیاید و انتقام سیلی مادر بگیرد</strong></font></p><font size="3" face="arial,helvetica,sans-serif" style="text-align: right;"><strong></strong></font><p style="font-family: Tahoma; text-align: right;"><font size="3" face="arial,helvetica,sans-serif"><strong>بیاید و گوید به عالم که فقط&nbsp; :</strong></font></p><p style="font-family: Tahoma; text-align: right;"><font size="3" face="arial,helvetica,sans-serif"><strong>حیدر امیر المومنین است</strong></font></p><font size="3" face="arial,helvetica,sans-serif" style="text-align: right;"><strong></strong></font><p style="font-family: Tahoma; text-align: right;"><font size="3" face="arial,helvetica,sans-serif"><strong>بیاید و عدالت بپا کند</strong></font></p><p style="font-family: Tahoma; text-align: right;"><font size="3" face="arial,helvetica,sans-serif"><strong>اما ...</strong></font></p><font size="3" face="arial,helvetica,sans-serif" style="text-align: right;"><strong></strong></font><p style="font-family: Tahoma; text-align: right;"><span style="color: rgb(0, 102, 0);"><font size="3" face="arial,helvetica,sans-serif"><strong>او آمده !!!</strong></font></span></p><p style="font-family: Tahoma; text-align: right;"><span style="color: rgb(255, 102, 0);"><font size="3" face="arial,helvetica,sans-serif"><strong>ما نیامده ایم !!!</strong></font></span></p><font size="3" face="arial,helvetica,sans-serif" style="text-align: right;"><strong></strong></font><p style="font-family: Tahoma; text-align: right;"><span style="color: rgb(255, 0, 0);"><font size="3" face="arial,helvetica,sans-serif"><strong>با بی نمازی ، بی عفتی ، بی حجابی ، بی عدالتی ، دزدی ، نگاه به نامحرم و...</strong></font></span></p><p style="font-family: Tahoma; text-align: right;"><font size="3" face="arial,helvetica,sans-serif"><strong>ما باید بیاییم</strong></font></p><font size="3" face="arial,helvetica,sans-serif" style="text-align: right;"><strong></strong></font><p style="font-family: Tahoma; text-align: right;"><font size="3" face="arial,helvetica,sans-serif"><strong>آری او آمده&nbsp; اما</strong></font></p><p style="font-family: Tahoma; text-align: right;"><font size="3" face="arial,helvetica,sans-serif"><strong>گناهانمان اجازه دیدار نمیدهند</strong></font></p><font size="3" face="arial,helvetica,sans-serif" style="text-align: right;"><strong></strong></font><p align="right" style="font-family: Tahoma;"><font size="3" face="arial,helvetica,sans-serif"><strong>من میگویم :</strong></font></p><p style="font-family: Tahoma; text-align: right;"><font size="4" face="arial, helvetica, sans-serif"><font size="3">&nbsp;<strong>شاید این جمعه بیایم...</strong></font></font></p><font size="3" face="arial,helvetica,sans-serif" style="text-align: right;"></font><p style="font-family: Tahoma; text-align: right;"><strong><font size="3" face="arial,helvetica,sans-serif">شاید دل را پاک کنم ، به امیدش دیدارش و ...</font></strong></p><strong style="font-family: Tahoma; text-align: right;"></strong><p align="right" style="font-family: Tahoma;"><font size="3" face="arial,helvetica,sans-serif"><strong>شاید...</strong></font></p> text/html 2013-06-18T19:34:05+01:00 amir-rn.mihanblog.com افسر جنگ سایبری توابین کربلایی نشدن... http://amir-rn.mihanblog.com/post/520 <div id="posttitle" style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; text-align: right;"><font size="3" face="arial,helvetica,sans-serif"><strong>توابین&nbsp;</strong></font></div><p style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; text-align: justify;"><font size="3" face="arial,helvetica,sans-serif"><strong><font style="font-size: 8pt;"></font></strong></font></p><div id="postbody" style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; text-align: right;"><p><font face="Tahoma" style="font-size: 8pt;"><font size="3" face="arial,helvetica,sans-serif"><strong>شک کردند</strong></font></font></p><font face="Tahoma" style="font-size: 8pt;"><font size="3" face="arial,helvetica,sans-serif"><strong></strong></font><p><font size="3" face="arial,helvetica,sans-serif"><strong>شایدم ترسیدند</strong></font></p><font size="3" face="arial,helvetica,sans-serif"><strong></strong></font><p><font size="3" face="arial,helvetica,sans-serif"><strong>از<span style="color: rgb(255, 0, 0);">&nbsp;کربلا</span>&nbsp;جاماندند...</strong></font></p><p><font size="3" face="arial,helvetica,sans-serif"><strong>توبه کردند</strong></font></p><font size="3" face="arial,helvetica,sans-serif"><strong></strong></font><p><font size="3" face="arial,helvetica,sans-serif"><strong>شدند توابین</strong></font></p><font size="3" face="arial,helvetica,sans-serif"><strong></strong></font><p><font size="3" face="arial,helvetica,sans-serif"><strong>اما...</strong></font></p><font size="3" face="arial,helvetica,sans-serif"><strong></strong></font><p><font size="3" face="arial,helvetica,sans-serif"><strong>توابین<span style="color: rgb(255, 0, 0);">&nbsp;کربلایی</span>&nbsp;نشدن...</strong></font></p><font size="3" face="arial,helvetica,sans-serif"><strong>&nbsp;به ولی امر زمانت شک کنی از<span style="color: rgb(255, 0, 0);">&nbsp;کربلا</span>&nbsp;جا مانده ای...</strong></font></font></div>